Opinions

Ubumbano LwamaZwide (The People of Zwide’s Unity Association)

 • Posted on July 27, 2010

Signpost directing visitors to the tree where Zwide held court 200 years ago. Signpost directing visitors to the tree where Zwide held court 200 years ago.

Note: It is The Archival Platform policy to publish information in the language in which it was originally written. This is followed by a translation into English.

Ubumbano lwamaZwide

Siyisizukulwane sikaZwide ngo-2003 sabuka sabona ukuthi akukuhle ukuhlangana edolobheni kwaNongoma sigcine ngokubizana ngoZwide, Mkhatshwa kuphele kanjalo, ekubeni singazani nangokwezindlu ukuthi laba abakumuphi umuzi. Kwasihlupha lokhu sakubona kulihlazo, izibongo zonke ziyahlangana zazi nangemvelaphi yazo. Lokhu kusikhathaze kakhulu emimoyeni yethu, uma sibheka imuva nephambili lethu njengesizwe. Yikho okwadala ukuthi sihlangane, sike sibonisane ngalezi zinkinga esinazo, sizixoxe. Sabe sesakha uhlaka singumndeni osendaweni yakwaNongoma, owakhe endaweni yasoSuthu. Saqala sahlangana sibane (4) ehholo loMnyango weZolimo. Sabonisana-ke sabona ukuthi akwanele uma sikuxoxa sisodwa. Sabe sesithinta esakhelene nabo, sabe sesithinta umndeni okwaMandlakazi ongaphansi kwenkosi uBhekintinta ngo-2004. Emhlanganweni womhlaka-7 August 2004 sase siwu-14.

Bakuthokozela lokho kuhlangana kwethu abakwaMandlakazi baze baba nemibono eya phambili. Sagcina sesakhe ikomidi elihlanganisa uSuthu noMandlakazi kwase kuba ikomidi elilodwa. Saqala sahambelana sesidlulisa lomlayezo. Mhlaka-26 February 2005 sadibana saba u-21. Ngokubona ukuthi bayakuthokozela abantu, sahlala phansi sabuka ukuthi kumele sense njani manje ukuze kufinyelele ezindaweni eziningi zezwe. Sabona ukuthi kumele sense umhlangano omkhulu. Lowo mhlangano omkhulu sabona ukuthi awube kwaNongoma, silandela umlando othi kwakungumuzi wenkosi uZwide uNongoma. Waba khona-ke lowo mhlangano mhla ngonyaka ka-2006 wahanjelwa ngabantu abevile emakhulwini amathathu (300).

Obani abahlangana?

Abahlangana kulowo mhlangano izifunda ezihlukene, namadolobha ehlukeneyo. Kwaba yithi lapha kwaNongoma, kwaba khona abavela eThekwini, eMpangeni, eGoli, eMahlabathini, oPhongolo, naseNewcastle. Sasiqala ukuhlangana njengesizwe. Kwakukhona abadala nabancane beza nemibono yabo. Ababekhona banikezwa ithuba lokuthi basho abakwaziyo ngenkosi uZwide. Kwakukhona izikhathi lapho okwakuba muncu khona, kukhona futhi lapho okumnandi khona mhlaka 22 August 2006. Lolu usuku esingeke silukhohlwe njengesizwe, luyohlala lungumlando kithi. Siyakukhumbula lokhu kuhlangana kwethu esikholwa ukuthi sekuyosiza nabancane abeza emuva kwethu. Lowo mhlangano waphinde welanywa ngeminye eyaba se-Newcastle: owokuqala waba seMadadeni ngo-2007, olandelayo waba kwaMdakane mhla zingu-28 June 2008.

Yini inhloso?

Inhloso yethu enkulu yokuhlangana kwakungukusekelana ngemvelaphi yethu nokuthi sazi ukuthi kwenzakalani ngenkosi uZwide ngoba umlando ubusisilahlekela size singabaze ukuthi wayeyinkosi ngendlela izinto ezazenzeka ngayo, ngoba siyakhohlwa ukuthi wayeyinkosi enkulu wanqotshwa yiLembe. Okungasho lokhu ukuthi sivusa amanxeba, kodwa kungukubheka lapho sisuka khona nalapho siya khona. Siyafisa ukuyilungiselela inkosi njengesizukulwane sayo njengamanye amakhosi, sakhe ixhokovane lapho siyokwenzela khona imigubho yenkosi namaqhawe akwaNdwandwe. Sifisa ukubuyisa ukwazisana nothando lwabantu ngoba okusihlupha kakhulu manje ukuthi asikalitholi ithuna lenkosi uZwide. Siyokhululeka emoyeni wethu uma sesilitholile ithuna lenkosi. Sisahamba sivundulula nezinye izibongo ezithi zaphuma kwaNdwandwe ezifisayo ukubuya. Siyethemba ukuthi zisophumelela kukho konke ngoba amakhehla amadala ayasisiza nezalukazi ezindala ziyasisiza. Sifuna futhi ukuvuselela ukuthi kwaziwe izindawo ezibalulekile zakwaNdwandwe esezakhohlakala, kube khona esikuqophayo khona okuyoba isikhumbuzo: eSikhwishini kwakungumuzi kaLanga, uyise kaZwide; kwaMandlakazi kwakucanwa khona imikhonto yakwaNdwandwe; kanti eMaShenge ngaseMaphophoma ilapho kwakugidela khona izangoma zesizwe. Sifuna futhi ukuqeda ukuganana phakathi kwabantu abayizihlobo – oNdwandwe, Nxumalo, Masuku, njalonjalo.

Izindlela enicwaninga ngazo umlando

Sisebenzisa abantu abadala, abanye baseduze nathi, abanye kudingeka ukuba sigibele uma siya kubo. Okunye sike sikuthole emaphephandabeni. Sike sisebenzise iphephandaba Ilanga nomsakazo Ukhozi FM. Yizona izindlela esisazisebenzisayo lezo okwamanje. Sizivulile izandla kwesingelekelelwa ngakho kulomlando.

Ubumbano lwamaZwide (The People of Zwide’s Unity Association)

We, as the descendents of the Ndwandwe king, Zwide, felt in 2003 that it was not good to run into one another in town and call one another Zwide, Mkhatshwa, but not knowing our background about our ancestors. That was painful to us because people of other surnames are doing cultural activities, and know about their background and ancestors. We don’t have a way forward as the Ndwandwe nation. That led us to meet and discuss these problems we have. We made a committee from the uSuthu section of Nongoma. There were 4 of us when we first met in the hall at Department of Agriculture. In our conversation we saw that it was not enough to be alone as the people from uSuthu, then we communicated with others who live in the Mandlakazi section under the inkosi Bhekintinta Zulu. At the meeting on 7 August 2004 we were 14.

They were very happy with what we told them. They came with their views. We ended up with one committee which combined people from uSuthu and Mandlakazi. We started to pass the message around that the Ndwandwe were gathering to talk about things that touch them. 21 of us attended the meeting on 26 February 2005. People were very happy about it. We thought about what we must do so that we can reach people all over the places that are far away from us. We decided to call a meeting. That meeting would be at kwaNongoma because the palace of the king, Zwide, had been at kwaNongoma. That meeting was followed by others in Newcastle: one in Madedeni in 2007 and another one in Mdakane on 28 June 2008.

Who was at the 2006 meeting?

People who were at the meeting were coming from the different provinces and different towns: Durban, Gauteng, Mpangeni, Phongolo, Newcastle, etc. It was the first time we met as Zwide’s nation. There were old and young ones sharing their views because they were given a change to say what they know about king Zwide. Other news were very sad to us and others made us laugh. That meeting was on 22 August 2006. We won’t forget that meeting. It will be a piece of history to us. We hope it will help the young ones and encourage them to find out about their history.

What are the aims of the association?

Our main aim of clustering is to know about our background and know what happened to king Zwide because we have been hesitating whether he was a real king, but we know with certainly that he was a great successful king. In the end he was conquered by Shaka. That doesn’t meant that he was not a great and successful king. We wish to do the right thing for our king that will make him happy like other kings by building a place where we can hold celebrations of Zwide and other Ndwandwe heroes. We also want unity and love as the descendents of Zwide who are still scattered. The other thing is that we don’t know where is the grave of king Zwide. We are still searching. There are also other surnames that say they come from the Ndwandwe surname and they wish to come back to the Ndwandwe. We hope we will succeed in what we are trying to do because there are old men and women who are helping us. We also want to revive important Ndwandwe places that have been forgotten and put up something that will be a reminder: eSikhwishini was Langa, father of Zwide’s home; Mandlakazi is where spears were made; and at MaShenge near Maphophoma is where the nation’s diviners (izangoma) used to hold their dances. We also want to end marrying between people who are related – the Ndwandwe, Nxumalo, Masuku, and others.

Ways of searching for our history

We use the elders, some who are near to us and others that we travel far to go to. We also get other information from newspapers. We work with Ilanga, Isolezwe and the biggest radio station in the country, Ukhozi FM. We are opening our hands for any help about this history.

Phineas Ndwandwe lives in Nongoma and convenes the Ubumbano lwamaZwide nationally.

comments powered by Disqus
 • Yesterday I had a dream in which I was looking for the graves of about ten Ndwandwe warriors. And was directed that they were to be found next to an athletics track at the 800 m peg. A few meters from there, there is a grave of someone who died in 1824 and a whiteman put cement on it in 1854. May you please help me with this investigation. I may be from the Mthethwas but it is not lost to me that some of my people lived with the Ndwandwes.

  By MNCEDI MTHETHWA on 15/01/2011
 • Mncedi, I’ll put you in touch with Phineas Ndwandwe, the author of the article. Please see you e-mail.

  By Mbongiseni Buthelezi on 24/01/2011
 • i am     from king muntu(manzolwandle) son of king hanyane(son of king mawewe brotherof mzila and manukuza) son of king soshangane.

  By robert mkhatshwa on 29/01/2011
 • Mkhatshwa, we would appreciate hearing more about your lineage, about which there has been relatively little written.

  By Mbongiseni Buthelezi on 29/01/2011
 • I am launching NDWANDWE FEDERAL PEOPLES PARTY for 2014 , let all the ndwandwes vote in numbers as the great grandson of MANUKOSI run for high office

  By ndwandwe on 06/06/2011
 • Can someone help with a list of Ndwandwe surnames, izibongo.

  By Mbuso on 27/06/2011
 • eMaZwideni, ngifisa ukwazi ukuth isbongo uMasuku uhlobene kanjani nakangakanani neSbongo uZwide nezithakazelo zakhona, nd plz email me ezinye zezithakazelo zethu.

  By Swelihle Isu'lamaZwide Masuku on 26/01/2012
 • Nina base Gudunkomo,
  Ngijabula kakhulu ukuthola le site.Ngicela ningazise uma kuzoba nomhlangano noma ngabe ukuphi.Ngiyabonga

  By Sipho Nxumalo on 03/02/2012
 • Nami ngingathanda ukwazi kabanzi ngemvelaphi yakithi.futhi ngingajabula uma ngingahlanga nabakwethu.

  By W.N.NXUMALO on 31/03/2012
 • I would like to know why all Nxumal’s and Ndwandwes ever tell the truth about who the father of Inkosi uLanga is?

  In history he is imbonga as inkosi uLangan kaXaba but in all website and family groups that belong to Nxumalo’s and Ndwandewes they don’t recognize uXaba. Why is that?

  By Manqoba on 07/06/2012
 • MaNdwandwe ningake ningincede ngemvelaphi yaboMasuku,ukuhlobana kwabonoNxumalo.  Nangazo izithakazelo zakwaMasuku eziphelele. Ngokuzithoba nina base Gudunkomo

  By Sizwe SamaNdwandwe Masuku on 10/07/2012
 • You are not alone, there many more Amandwandwe in Malawi,Zambia Tanzania and Uganda.  After the defeat of Zwide,  on of his general ,Zwongedaba Nxumalo(Jere)  trekked nothwards across the Limpopo and Zambezi rivers.  His great grand sons are now paramonut chiefs in Malawi , Zambia , Tanzania and Uganda.
  We still remember the great Zwide Langa.  My grandmother was nee Langa here in Malawi.  We know where we came from.

  By Raymond Mzingeli Jere on 26/10/2012
 • MaNdwandwe amahle kaningisiza ngezithakazelo zakwaMasuku eziphelele oNhlane ngingathokoza kakhulu.

  By sizwe masuku on 04/11/2012
 • Great work. Alert me whenever there is a meeting.

  By Dr Mnyalaza Masuku on 01/01/2013
 • Great work. Alert me whenever there is meeting.

  By Dr Mnyalaza Masuku on 01/01/2013
 • Ngaze ngathokoza ukuthola le-site. BoNdwandwe ngicela ningisiza ngezithakazelo eziphelele zakwaNdwandwe nanokuthi uNdwandwe uhlobene kanjani noMasuku. Ngikhane ngazi kuwo lonyaka ka-2013 ukuthi abakwaMasuku bangabakwaNdwandwe.

  By Xolani Ndwandwe on 08/01/2013
 • Nami I would be happy to know whenever there is a meeting ephatha izinto zamaNhlane

  By Thabani Masuku on 16/01/2013
 • im a proud son of ndwandwe. i heard zwide had 5 sons one of them was Nomahlanga… i know about my history and the people of ngungunyana. jere. soshangane who fled away after shaka invaded zwides palace kwaNongoma. my great great grandfather remained within the boaders of zululand thats why im also here. i would like to know more and get involved plz contact me 0765405058im on whatsapp.
  Zwide kaLanga was a Leader

  By mfihlakalo ndwandwe. on 23/06/2013
 • I am a proud Zwide although I dont know much about my roots, I had that Zwide and Mgabhi were the sons of Langa,Masuku was the name given to the home of Mgabhi’s children who were staying on the mountain valley by king Shaka to facilitate the flow of information as they were all called sons of Langa. I stand to be corrected as this is just something I heard from my grandfather.

  By Nhlanhla Masuku on 19/07/2013
 • MaZwide, ngithi anginazise bomasuku abahle ukuthi on Facebook we have a group called Umthunzi wamaZwide. Please search for it and join it. It is so helpful. Kuhlangene oNhlane bodwa kuyona

  By Swelihle IsulamaZwide Masuku on 19/07/2013
 • Hi may I have sinanatelo saka Mkhatshwa plz

  By Thando on 28/07/2013
 • Ngidinga ukwazi ngo Masuku.How they relate to Ndwandwe’s & Nxumalo’s.Thanx.

  By Mbongiseni Masuku on 31/07/2013
 • mina bengifuna ukwazi ukuthi omasuku badabuka kuphi nokuthi bahluka kuphi nababuya kwelikamzilikazi .noma amasiko wona ayefana na ,nginesifiso esikhulu kabi ukuthi ngiyobona kwazulu ngoba umkhulu wami wayedabuka khona khepha ke ngabhadi sowasishiya ngifuna imnvunulo ngazi nengcazelo zayo ngigide indlamu nami ngizigqqhenye ngobuzulu bami

  By michael on 12/09/2013
 • Ngicela izithakazelo zakwa Masuku eziphelele.OMasuku abadabuka eZambia nabo ngoZwide na?

  By annah masuku on 17/09/2013
 • Minangizalwa eSoweto kodwa ubaba ubuya endaweni ekuthiwa yiLydenburg (Mashishing)eMpumalanga. Nyiyawuthanda lomqondo wokurisesha ngomlando wabobonke abazalana nami (Ndwandwe, Mkhatshwa, Zamlenze, Manqele, Nxumalo.)Nami ngokunjalo ngiphezu’kwayo I-research ngaloku. Ngicela ukuthi ngizithole nami izimemo zemihlangano elandelayo ngoba kuningi engisafisa ukukuzuza ngale-research. Ngi tholakala ku 082 4670 1977

  By Bheki Pascal Masuku on 04/10/2013
 • My brothers and sisters when dez a gathering pls let me know I also wana knw more 071 127 8893

  By hazley mkhatshwa on 10/11/2013
 • Ey maZwide amahle ngithokoza kakhulu uma ngithola lezindaba zokuthi nihlela imihlangano enjena phela nami ngiye ngifise kabi ukuhambela imihlangano yesibongo sakithi khon ngizosizakala ngokuthola ulwazi lokuthi thina safika kanjani eMzimkulu futhi ke angiziqhenyi ngokuba lapha

  By nkosiyamazwide ndwandwe on 26/11/2013
 • Ngikhuluma nje, ngikwi internet ngehora lokuqala ekuseni ngifunana nemvelaphi yakwaMasuku. Ngisanda kuthola indodana, ngizoyifundisa kanjani umlando wayo uma nami ngingawazi….  Nami ke, ngicela ukuba ningithinte uma amaZwide ehlangana ukuze ngazi ngomlando wethu.

  By Manqoba Masuku on 27/12/2013
 • MaZwide amahle plz shere with me what u know about ngendabuko yethu boMasuku whatspp 0726220897

  By Sol l masuku on 28/12/2013
 • MaZwide amahle boMgojane, ngithanda ukubonga ngebanga esenil’hambile, ngyafisa futhi ukuthi amaZwide onke aziswe kahlengaloluhlelo, baningi kakhulu oZwide abangathokoza, into nje ikuthi abanalwazi.Zwide kalanga, mkhatshwa

  By sfiso ndwandwe on 20/01/2014
 • Sanibona boZwide abahle

  Pls can u help me m little bit lost is ther any relative between Zwide and Khumalo or Mzilikazi. I saw it on top talking about Mzilikazi,  kanty siyahlobana yini noKhumalo.

  Thank u

  By Slindoh on 08/03/2014
 • ubaba uzalwa hu Masuku wase ekhuliswa kwaMnisi ngenxa yokuthi ubaba wakhe washon emncane okwenza ukuthi umawakhe ashadele kwaMnisi yingakho nam nginesibongo sakwa Mnisi kepha nginguMasuku,Ndwandwe,Nxumalo. Bengicela ukwazi izithakazelo zonke zakwa Masuku nanokuthi kahle kahle sidabuka phi? njengoba sesisabalele i Afrika yonkana. Sizani maNdwandwe.

  By lucky mbuso masuku on 27/03/2014
 • Kuyintokozo ukuzwa amazwide ethokomalela ukubumbana kwawo nam ngingomuny ofisa ukwazisw um kzob nokuthile okuphathelene nathi ngybnga

  By Andile on 02/05/2014
 • ngyabingelela mazwide. mina ngifisa ukuzwa ngomantombazi ukuthi engakazekwa kithi imithi nokuhlobisa ngamakhanda abantu ubevele ekwenza yini noma umkhuba awqale eseganile??

  By rsthenjwa on 12/05/2014